Vuur van de Heer

Verzoen je nu met God!

Okee, laat ons ter zake komen. U bent al een hele tijd aan het worstelen met problemen. U ziet geen uitweg meer. U hebt geld nodig. Of u hebt andere problemen op te lossen. U bent wanhopig op zoek naar een uitweg voor uw problemen. Hebt u overwogen dat u misschien - uiteindelijk - rekening moet houden met het feit dat er een ware God is - de God van Israel? En dat hij u naar betere gronden kan leiden? Lees nu zorgvuldig het volgende:

Heb dus berouw en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. (Handelingen 3:19)

Dit is het moment om uw wegen te herzien... het moment om in het reine te komen met God... het gaat er niet om dat u netjes opgekleed naar de kerk gaat om een indruk te maken op anderen en hen te tonen dat u "correct" bent... feitelijk kan u hiermee de mensen bij de neus nemen, maar u kan nooit God om de tuin leiden:

Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. (Galaten 6:7)

Als u denkt dat u God kan bedriegen, bent u enkel uzelf aan het bedriegen! Nu is het moment aangebroken om u voor die enige ware God van Israel aan te dienen en u met Hem te verzoenen.

U moet erkennen dat Hij de enige ware God is, de God van Israel. En dat zijn zoon Jezus Christus 2000 jaar geleden op aarde was en stierf aan het kruis. Een romeinse soldaat doorstak zijn zijde en zijn bloed werd vergoten:

Wel stak een van de soldaten zijn speer in Jezus' zij. Meteen kwam er bloed en water uit. (Johannes 19:34)

En waarom werd het bloed van Jezus op deze manier vergoten? Het was omdat deze God van Israel gesteld heeft dat zonde enkel kan vergeven worden als er bloed vloeit:

Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. (Hebreeën 9:22)

In de tijd van het Oude Testament moesten de joden, als zij gezondigd hadden, een dier brengen en het bloed offeren aan de HEER:

4 Hij moet de stier naar de ingang van de tabernakel brengen voor het oog van de HERE, zijn hand op de kop van het dier leggen en het daarna voor het oog van de HERE slachten.
5 Dan zal de gezalfde priester een deel van het bloed de tabernakel binnenbrengen,
6 zijn vinger erin dopen en het bloed voor de HERE zevenmaal voor het gordijn van het Heilige der Heiligen op de grond sprenkelen.
7 Dan zal de priester met zijn vinger het bloed aan de horens van het reukofferaltaar strijken, dat onder het oog van de HERE in de tabernakel staat. Het overgebleven bloed zal hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tabernakel staat.
(Leviticus 4:4-7)

Klinkt u een beetje raar toe al dit gepraat over bloed? Het is een feit dat wij weinig weten over wie deze God van Israel werkelijk is! Wij zijn gewend aan onze hoogtechnologische wereld. Wij vertrouwen op de dollar! Nee, wij willen echt niets te maken hebben met bloed, laat staan met bloed doen vloeien!

Hier komt dan het goede nieuws! Wij moeten niet meer komen opdraven met een dier zoals de Joden... Al wat God van ons vraagt is dat wij geloven dat zijn zoon Jezus op aarde was, dat zijn bloed werd vergoten voor onze zonden, en dat hij uit de doden werd opgewekt op de derde dag... en: dat wij afstand doen van onze "slechte" wegen. Dan kijkt God niet langer meer naar uw zonden maar veeleer naar het bloed van Jezus dat vergoten werd aan het kruis!

Toen Jezus begon te prediken zei hij:

Begin een nieuw leven want het hemelse Koninkrijk is dichtbij. (Mattheus 4:17)
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen uit te nodigen, maar zondaars. ( Mattheus 9:13)
Niemand die bij me komt, zal ik afwijzen. (Johannes 6:37)

Na de dood en verrijzenis van Jezus, spraken de apostelen alzo:

Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de Heilige Geest als geschenk ontvangen. (Handelingen 2:38)
Laat u redden uit deze verdorven wereld. (Handelingen 2:40)
We treden dus op als gezanten van Christus. Het is God zelf die door ons een oproep doet. Voor Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen. (2 Korinthiers 5:20)

Dus ik smeek u: VERZOEN U NU MET GOD !

Laat ons éen ding duidelijk maken: dit is tussen u en God. Ik dien enkel als boodschapper. U bent niet verplicht uw leven op te biechten aan mij. Veeleer moet u aan Hem opbiechten dat u vele zaken gedaan hebt die Hem beledigd hebben, hetzij onbewust hetzij moedwillig. En u moet erkennen dat Hij God is. En u moet erkennen dat Jezus stierf aan het kruis en oprees uit de doden. En u moet Hem om hulp roepen bij het oplossen van uw problemen.

Misschien was u vroeger een volgeling van Jezus en voor de een of de andere reden hebt u zich van hem afgewend. Maar u hebt moeten vaststellen dat leven zonder Jezus echt onmogelijk is:

Zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:5)

Verzoen u dus nu met God. Herhaal alstublieft de volgende woorden, zeg ze bij voorkeur luidop:

VADER IN DE HEMEL, GOD VAN ISRAEL,
VANDAAG ERKEN IK UITEINDELIJK DAT U ECHT BENT EN DAT IK UW HULP NODIG HEB.
U KENT ALLE DINGEN DIE IK GEDAAN HEB EN WAARMEE IK U BELEDIGD HEB.
VERGEEF MIJ ALSTUBLIEFT VANDAAG, VADER.
VANDAAG ZEG IK U:
JA, IK GELOOF DAT JEZUS 2000 JAAR GELEDEN OP AARDE WAS;
JA, IK GELOOF DAT HIJ STIERF AAN HET KRUIS EN DAT ZIJN BLOED VERGOTEN WERD;
JA, IK GELOOF DAT HIJ UIT DE DODEN IS OPGESTAAN.
IK WIL NIET LANGER "SLECHTE" DINGEN DOEN OF DINGEN DIE U BELEDIGEN.
IK VRAAG UW HULP OM LOS TE BREKEN UIT DE ZONDEN WAARIN IK VASTZIT.
IK VRAAG UW HULP OM MIJN PROBLEMEN OP TE LOSSEN.
IK VRAAG U HET EEUWIGE LEVEN.
IN DE NAAM VAN JEZUS,
AMEN.

Als u dit gebed oprecht hebt gezegd, hebt u misschien een sterke emotie gevoeld of hebt u misschien de aanwezigheid van God's Heilige Geest over u voelen komen.

Nu hebt u een heleboel te leren.

God verwacht dat u na zich verzoend te hebben een nieuw leven begint:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand... U moet uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheus 22:37; 22:39)
Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wil worden. (Mattheus 7:12)
Onderzoek de Schrift. (Johannes 5:39)
Bid zonder ophouden. (1 Thessaloniker 5:17)
Zoek de gemeenschap van de Heilige Geest. (2 Korinthiers 13:14)
...U met uw eigen zaken bezig te houden en door handenarbeid in uw levensonderhoud te voorzien. (1 Thessaloniker 4:11)
Maak je geen zorgen over het eten dat je nodig hebt om te leven... wees toch niet zo bezorgd. (Lukas 12:22; 12:29)
Wees niet bang. (Mattheus 14:27)
Oordeel niet over anderen; dan zal God niet oordelen over u. (Mattheus 7:1)
Maak dus voorgoed een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens, en hebzucht... Nu moet u ook al het kwaad afleggen; weg met woede, drift en boosaardigheid, gevloek en schandelijke taal. Lieg ook niet tegen elkaar. (Kolossenzen 3:5-9)
We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomst te verzuimen. (Hebreeën 10:25)

U moet weten dat een periode aanbreekt van grote verdrukking waarin iemand alleen iets mag kopen of verkopen als hij het merkteken draagt, dat wil zeggen: de naam van het beest, of het getal (666) dat het symbool van die naam is (Openbaring 13:16-18). Dit is al op komst. Bvb. op 2 maart 1999 heeft het US Patent & Trademark Office het US Patent 5,878,155 toegekend dat gaat over EEN STREEPJESCODE OF ONTWERP GETATOEËERD OP EEN INDIVIDU voor gebruik in verkoopstransacties.

U moet ook weten dat Jezus opnieuw zal komen en dat u zich moet voorbereiden voor deze tweede komst:

Een tweede maal zal hij ... verschijnen aan allen die naar hem uitzien, en hun verlossing brengen. (Hebreeën 9:28)
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je hem niet verwacht. (Mattheus 24:44)

God verwacht dat u “warm” bent in uw daden; hij zegt dat hij de lauwen zal uitbraken (Openbaring 3:15-16).

Hij zegt ook:

Dit zal het deel zijn van wie overwint: ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon; maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood (Openbaring 21:7-8).

Ik nodig u uit de Christelijke links op mijn gesuggereerde websites pagina te onderzoeken.

Ik dring er ook sterk op aan dat u persoonlijk de Bijbel leest, eerst gans het Nieuwe Testament en daarna gans het Oude Testament. Er is echt veel te leren.

En u zou echt naar bijeenkomsten met andere christenen moeten gaan. God zal u tonen welke kerk of welke groep het beste is voor u.

Mijn plicht is u de weg, de waarheid en het leven te tonen: de Heer Jezus Christus. Dit is een oproep om uw leven te leiden volgens de wil van God. Geloof in Jezus Christus en neem deze roeping van God ernstig. Wat verkiest u?

Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. (Hebreeën 9:27)
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie de Zoon afwijst, zal niet leven; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten . (Johannes 3:36)
Zij zullen eeuwig gestraft worden, maar de rechtvaardigen zullen eeuwig leven. (Mattheus 25:46)

Wie oren heeft om te horen, die hore, zei Jezus.

LEES OOK:
De 4 geestelijke wetten

Dat God je zegene en beware.
In naam van de Heer Jezus Christus.
Help me alsjeblieft het woord te verspreiden over mijn getuigenis en mijn website. Als je een website hebt of een electronische of gedrukte publicatie, overweeg dan een link naar deze site te plaatsen of een gedeelte van de inhoud over te nemen.
Als je geholpen bent door de inhoud van deze pagina of als je gewoon je waardering wil tonen, of als je mijn familie en persoonlijke ministeriële inspanningen wenst te steunen, zend me dan a.u.b. een schenking van om het even welk bedrag via Paypal.
5 25 125 250 500 1,250 5,000
Credits:   ChristArt   Font Awesome Orange Butterfly Image © Tratong dreamstime & Stock Free Images
Copyright © 2001-2024 Bart De Wolf.
U mag de inhoud van deze site kopiëren, verspreiden en doorgeven, mits vermelding van of plaatsing van link naar "www.VuurVanDeHeer.org" of "www.bart-de-wolf.com".
Overname van de inhoud moet gebeuren zonder commerciële doeleinden.
U mag de overgenomen inhoud niet wijzigen, transformeren, of bewerken.
Andere voorwaarden vermeld in de CC BY-NC-ND 3.0 Licentie van Creative Commons zijn van toepassing.
Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer. (Psalmen 26:1)